Ako prispieť na OZ Theotokos – 2%

Tí, ktorí nám (OZ Theotokos) chcete prispieť 2 % z daní môžete použiť tlačivo v prílohe na stiahnutie a postupovať podľa jednej z dvoch možnosti:

 

 

1. Ak podávate sami daňové priznania v daňovom priznaní uveďte údaje nášho občianskeho združenia podľa predtlače, a to:

IČO: 42090059
Právna forma: Občianske združenie
Názov a adresu: Gen. Svobodu, č. 121, 05971 Ľubica

2. Ak vykoná za Vás ročné zúčtovanie zamestnávateľ, je potrebné vyžiadať od zamestnávateľa:

Potvrdenie o zaplatení dane a následne dopísať priložené tlačivo – Vyhlásenie. Obe tieto tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad o 30.4.2018, resp. odovzdať H. Zavackej do 28.4.2018.

Úprimné Pán Boh zaplať za Vašu pomoc pre našu cirkev aj takouto formou.

Zobraziť zdroj článku

Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie – Prešovská archieparchia

V týchto dňoch sa distrubuuje kniha Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie – Prešovská archieparchia. V tejto 765-stranovej knihe nájdete históriu terajších i zaniknutých farností a ich fíliálok, samotných terajších farských obcí, opis sakrálnych pamiatok a zoznam kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok a osobností z jednotlivých farností Prešovskej archieparchie. Súčasťou knihy je mapa terajších aj zaniknutých farností. Kniha je obohatená o tabuľky a fotografie, pričom cenné sú najmä historické doteraz nepublikované fotografie. Jej cena je 20,- eur. Zároveň si môžete objednať plnofarebný prvý diel spoločnej edície Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, ktorý vychádza v dotlači, za 15,- eur.

Zobraziť zdroj článku

Hramoty

Hramoty

Sobota pred Mäsopôstnou nedeľou, na ktorej si pripomíname Kristov posledný súd, je Prvou zádušnou sobotou. Tohto roku pripadne na 3. februára. Cirkev sa počas zádušných sobôt modlí za duše zosnulých, aby aj oni pri poslednom súde získali miesto po Božej pravici. Pri zádušnej liturgii sa „čítajú hramoty“, čo je liturgická spomienka na zosnulých, keď sa kňaz pri panychíde modlí aj menovite za zomrelých jednotlivých rodín farnosti.

Vzadu na stolíkoch v oboch našich chrámoch nájdete tlačivá na zapísanie zosnulých vašej rodiny. Do piatka 2. 2. je možné zapísať krstné mená vašich zosnulých, aby už počas Prvej zádušnej soboty boli zahrnutí do modlitby za pokoj a spásu ich duší.

Ďalšie zádušné soboty budú 24. februára, 3. marca, 17. marca a 19. mája.

Zobraziť zdroj článku

Sviatok Zjavenie Pána a svätenie vody

„Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica…“ Týmito slovami sa vo východnej cirkvi začína tropár sviatku Zjavenia Pána, ktorý patrí medzi najväčšie v liturgickom roku a svojim významom ho možno zaradiť hneď po veľkonočných sviatkoch. Tieto slová vystihujú tajomstvo a veľkosť tohto sviatku. Boh sa zjavil v troch osobách.

V sobot 6. januára 2018 po svätej liturgii posvätil o. Peter Fedor Jordánsku vodu, ktorá bude slúžiť na udeľovanie sviatosti krstu, na svätenie domov a rôznych náboženských symbolov, na posvätenie života a zahnanie zlého ducha. Na záver slávnosti kňazi o. Peter Fedor a o. Ján Zavacký posvätili svätenou vodou celý chrám aj prítomných veriacich. Hneď popoludní nasledovalo v Ľubici tradične svätenie domov.

Text a foto:  M. Kruk.  Viac fotogaléria…

Zobraziť zdroj článku

Prešovská archieparchia sa pripravuje na slávenie viacerých výročí v roku 2018

Prešovská archieparchia ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku sa pripravuje na slávenie viacerých výročí v roku 2018. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ preto v auguste 2017 zriadil Komisiu Prešovskej archieparchie pre prípravu Jubilejného roku Prešovskej archieparchie 2018, ktorého trvanie bude totožné skalendárnym rokom, teda začne 1. januára 2018 a skončí 31. decembra 2018.

Pripomenieme si v ňom:

200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie bulou Relata semper pápeža Pia VII. (22.septembra 1818)

10. výročie zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a povýšenia Prešovskej eparchie na archieparchiu (30.01.2008 bulou Spiritali emolumento pápeža Benedikta XVI.)

50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu (13.06.1968)

1155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (863)

130. výročie narodenia blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM (17.07.1888 v Ruských Pekľanoch)

15. výročie blahorečenia hieromučeníka Vasiľa Hopka pápežom sv. Jánom Pavlom II. (14.09.2003 v Bratislave-Petržalke)

30. výročie vyhlásenia baziliky minor v Ľutine (22.06.1988 apoštolským breve pápeža

sv. Jána Pavla II. a 115. výročie postavenia ľutinského chrámu – súčasnej baziliky (1903)

20. výročie vydania nového prekladu slovenského liturgikona (1998)

10. výročie vyhlásenia hory Zvir za mariánske pútnické miesto (07.09.2008)

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ si v roku 2018 pripomína: 65 rokov života (nar. 28.10.1953 v Hažíne nad Cirochou), 40. výročie kňazskej vysviacky  (11.06.1978 križevackým vladykom Joachimom Segedim v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove),

15. výročie biskupskej chirotónie (06.01.2003 pápežom sv. Jánom Pavlom II. v Bazilike sv. Petra v Ríme),

10. výročie vymenovania za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu (30.01.2008 pápežom Benediktom XVI.). Dve hlavné liturgické slávenia v Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie 2018 budú v Ľutine v nedeľu 4. februára 2018 a v sobotu 22. septembra 2018.

Komisia pripravila Kalendárium Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, v ktorom sú uvedené všetky hlavné liturgické slávenia a iné podujatia v roku 2018. 1. Súčasťou Jubilejného roka bude aj:

Eucharistická poklona postupne vo všetkých chrámoch Prešovskej archieparchie

pod názvom v Ďakovný rok pred Eucharistiou, putovanie ikony krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky po všetkých farnostiach, modlitba Jubilejného roka, prosba v suhubej ekténii svätej liturgie, možnosť získať plnomocné odpustky vo vybraných desiatich chrámoch, ďakovná púť do Svätej zeme v dňoch 21. až 28. apríla 2018, ďakovná púť do Ríma  v októbri 2018, postupné vydávanie desiatich dielov knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, inaugurácia Jubilejnej poštovej známky k 200. výročiu zriadenia Prešovskej parchie, vydanie Pamätnej medaily pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie a 10. výročia zriadenia Prešovskej metropolie sui iuris. Do slávení vynikajúco zapadá aj Celonárodné stretnutie mladých P18 v dňoch 26. až 29. júla 2018 v Prešove.

Cieľ Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018:

Pre Gréckokatolícku cirkev je  príležitosťou ďakovať za všetky viditeľné i neviditeľné dobrodenia, ktoré jej Boh štedro udeľoval a udeľuje, ale aj príležitosťou nanovo zakúsiť Božiu lásku, aby sme boli schopní lásky a boli odvážni ohlasovať Božiu lásku tomuto svetu. Zároveň je príležitosťou znova objaviť radosť z Božej prítomnosti v našom živote a z pozvania k večnému životu i príležitosťou k serióznej reflexii nad naším životom viery, lásky a nádeje, nad našou láskou k Bohu, k Cirkvi i k blížnemu.

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018 má svoje motto (leitmotív) zo svätej liturgie „Tvoje z tvojho tebe prinášame…“ a logo.

Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

 

Zobraziť zdroj článku

Kalendár slávení a podujati Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018

Január

1. január (pondelok)

Pastiersky list prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ k začiatku Jubilejného roka

Prešovskej archieparchie 2018

6. január (sobota) Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Archijerejská svätá liturgia na sviatok Bohozjavenia Pána s veľkým svätením vody a

15. výročie biskupskej chirotónie vladyku Jána Babjaka SJ (priamy televízny prenos RTVS)

12. – 13. január (piatok – sobota) Sigord, Centrum pre rodinu

Duchovná obnova pre kňazské manželské páry

27. január (sobota) Bratislava, Katedrála Povýšenia sv. Kríža

Kňazský deň a archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 10. výročia zriadenia Bratislavskej eparchie a 10. výročia vymenovania vladyku Petra Rusnáka za prvého bratislavského eparchiálneho biskupa

27. január (sobota)

Ľutina, bazilika minor Rómska púť SAVORE

Február

1. február (štvrtok) Prešov

Deň učiteľov Prešovskej archieparchie

2. február (piatok) Prešov, Kňazský seminár bl. biskupa P. P. Gojdiča

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti stretnutia vladyku Jána Babjaka SJ s kňazmi dôchodcami a ich manželkami

4. február (nedeľa) Ľutina, bazilika minor

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 10. výročia povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris a Prešovskej eparchie na archieparchiu pápežom Benediktom XVI. a 10. výročia vymenovania vladyku Jána Babjaka SJ za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu, púť zasvätených osôb (priamy televízny prenos RTVS)

18. február (nedeľa) Košice, Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 10. výročia povýšenia Košického apoštolského exarchátu na Košickú eparchiu a 10. výročia vymenovania a intronizácie vladyku Milana Chautura CSsR za prvého košického eparchiálneho biskupa

25. február (nedeľa) Ľutina, bazilika minor

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti Katedry sv. Petra

Marec

5. marec (pondelok) Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Otvorenie putovnej výstavy fotografií z dejín Prešovskej eparchie

11. – 15. marec (nedeľa – štvrtok) Juskova Voľa, Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka

Duchovné cvičenia pre kňazov Prešovskej archieparchie

19. – 22. marec

(pondelok – štvrtok) Sigord, Centrum pre rodinu

Duchovné cvičenia pre kňazov Prešovskej archieparchie

23. – 24 . marec (piatok – sobota) Juskova Voľa, Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka

Kvetný víkend mladých Prešovskej archieparchie

25. marec (Kvetná nedeľa) Prešov, kino Scala

Stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ s mládežou Prešovskej archieparchie

Apríl

8. apríl (nedeľa)

Ľutina, bazilika minor

Púť Božieho milosrdenstva

13. apríl

(piatok)

Ľutina, bazilika minor

Stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ s podnikateľmi

14. apríl

(sobota) Humenné, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti prvého výročia zriadenia Humenského archieparchiálneho vikariátu

15. apríl (nedeľa) Prešov, Kňazský seminár bl. biskupa P. P. Gojdiča

Deň otvorených dverí

15. – 19. apríl (nedeľa – štvrtok) Juskova Voľa, Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka

Duchovné cvičenia pre kňazov Prešovskej archieparchie

20. apríl (piatok) Prešov, GTF PU

Vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia vydania nového slovenského prekladu liturgikona

21. – 28. apríl (sobota – sobota)

Archieparchiálna ďakovná púť s vladykom Jánom Babjakom SJ do Svätej zeme

Máj

1. máj (utorok) Zámutov – Juskova Voľa

Turistický deň Prešovskej archieparchie

12. máj (sobota) Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Slávnostné archieparchiálne večeradlo

13. máj (nedeľa) Hrabské

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti archieparchiálnej odpustovej slávnosti blaženého

hieromučeníka Vasiľa Hopka (15. výročie blahorečenia)

16. máj (streda) Ľutina, bazilika minor

Desiata metropolitná púť kňazov s manželkami

20. máj (nedeľa) Sigord, Centrum pre rodinu

Deň rodiny

26. máj (sobota)

FESTROM – rómsky festival

27. máj (nedeľa) Krásny Brod

Archieparchiálna odpustová slávnosť k sviatku Zoslania Svätého Ducha

Jún

2. jún (sobota) Krakov, Sanktuárium Božieho milosrdenstva

Deviata metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

3. jún (nedeľa) Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Archijerejská svätá liturgia s udelením diakonátu

9. jún (sobota) Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Archijerejská svätá liturgia s udelením diakonátu

9. jún (sobota) Šaštn, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti eparchiálnej odpustovej slávnosti Trpiacej Bohorodičky (priamy televízny prenos RTVS)

12. jún (utorok) Prešov

Odhalenie a posvätenie kríža pri príležitosti 50. výročia obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu

15. – 16. jún (piatok – sobota) Sigord, Centrum pre rodinu

Duchovná obnova pre kňazské manželské páry

23. jún (sobota) Ľutina, bazilika minor

Archijerejská svätá liturgia s udelením kňazských svätení

24. jún (nedeľa) Ľutina, bazilika minor

Archijerejská svätá liturgia s udelením kňazských svätení a vďakyvzdanie Bohu pri príležitosti 40. výročia kňazskej vysviacky vladyku Jána Babjaka SJ (priamy televízny prenos TV Lux)

24. jún (nedeľa) Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Svätá liturgia pri príležitosti archieparchiálnej odpustovej slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa

29. jún – 1. júl (piatok – nedeľa)

Juskova Voľa, Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka

BÁRKAFEST 2018, gospelový festival

30. jún (sobota) Ľutina, bazilika minor

Púť rodín a stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ s deťmi Prešovskej archieparchie

Júl

14. júl (sobota) Ľutina, bazilika minor

Púť rómskych rodín (priamy televízny prenos TV Lux)

21. júl (sobota) Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti archieparchiálnej odpustovej slávnosti blaženého

hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM (130. výročie jeho narodenia) s udelením diakonátu

22. júl (nedeľa) Ľutina, bazilika minor

Archijerejská svätá liturgia s udelením kňazských svätení

26. – 29. júl (štvrtok – nedeľa) Prešov

Celonárodné stretnutie mladých P18

28. júl (sobota) Prešov

Archijerejská svätá liturgia v rámci Celonárodného stretnutia mladých P18 (priamy televízny prenos TV Lux)

August

4. – 5. august (sobota – nedeľa) Litmanová, hora Zvir

Archieparchiálna odpustová slávnosť (v nedeľu priamy televízny prenos RTVS)

11. – 12. august (sobota – nedeľa) Klokočov

Eparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

18. august (sobota) Ľutina

Púť mladých Prešovskej archieparchie

18. – 19. august (sobota – nedeľa) Ľutina

Archieparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky (v sobotu večer priamy prenos

Rádia Lumen a v nedeľu priamy televízny prenos TV Lux)

21. – 30. august (utorok – štvrtok) Ľutina

Siedmy medzinárodný maliarsky plenér na tému Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018

26. august (nedeľa) Michalovce, bazilika minor

Odpustová slávnosť blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR

September

1. september (sobota) Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Slávnosť pri príležitosti 90. výročia príchodu sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie do Prešovskej eparchie

8. september (sobota) Ľutina, bazilika minor

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti púte manželských párov Prešovskej archieparchie a ocenenie manželov oslavujúcich 50. (55., 60., …) výročie sviatostného manželstva

9. september (nedeľa) Litmanová, hora Zvir

Výročná malá púť a 10. výročie vyhlásenia hory Zvir za mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie

14. september (piatok) Litmanová, hora Zvir

Púť zamestnancov, klientov, dobrovoľníkov a priateľov Gréckokatolíckej charity Prešov spojená s duchovnou obnovou

16. september (nedeľa) Bratislava, Katedrála Povýšenia sv. Kríža

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti eparchiálnej odpustovej slávnosti Povýšenia sv. Kríža

19. september (streda) Prešov, Arcibiskupský úrad

Tlačová beseda k 200. výročiu zriadenia Prešovskej eparchie

20. – 21. september (štvrtok – piatok) Prešov, GTF PU

Vedecká konferencia k Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018 a predstavenie desaťdielnej knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

20. september (štvrtok) Prešov, kino Scala

Gospelový koncert pre mladých

22. september (sobota) Ľutina, bazilika minor

Hlavná slávnosť Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 – archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie (priamy televízny prenos RTVS)

23. september (nedeľa) Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Archijerejská svätá liturgia na záver hlavných osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018

Október

Ďakovná púť Prešovskej archieparchie do Ríma

November

9. – 11. november (piatok – nedeľa) Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

27. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu

Inaugurácia poštovej známky

December

11. december (utorok) Prešov, Divadlo Jonáša Záborského

Slávnostný galavečer pri príležitosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018

30. december (nedeľa) Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Ďakovná archijerejská svätá liturgia na záver Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018

Priebežné aktivity Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018

Možnosť získania plnomocných odpustkov v termíne 1. január – 31. december 2018 v

týchto chrámoch:

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v

Ľutine, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove, Chrám Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej, Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade, Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine-Brehoch, Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove, Chrám Božej múdrosti vo Svidníku, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom.

Ďakovný rok pred Eucharistiou – eucharistická poklona vo všetkých chrámoch Prešovskej

archieparchie

Putovanie ikony krásnobrodskej Bohorodičky po všetkých chrámoch Prešovskej archieparchie

Zobraziť zdroj článku