FARSKÉ OZNAMY – 2. pôstna nedeľa

(25.02. 2018)

 • V zbierke na Charitu sa v našej farnosti navyberalo 307 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • Máme prvopiatkový týždeň. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať podľa tradičného poriadku.
 • utorok (27.02. 2018) sa kvôli prázdninám neuskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
 • piatok (02.03. 2018) sa po liturgii Vopred posvätených darov uskutoční katechéza na tému: Mladí v súčasnej Cirkvi, po ktorej bude nasledovať beseda na danú tému, s prihliadnutím na situáciu v našej farnosti. Pozývame všetkých mladých.
 • sobotu (03.03. 2018), kedy máme zádušnú sobotu, sa budeme po zádušných sv. liturgiách modliť hramoty.
 • sobotu (03.03. 2018) dávame do pozornosti blok prednášok pod názvom Zastavme zlo z Istanbulu, ktorý sa uskutoční v Chráme Zoslania Sv. Ducha na Dubníku so začiatkom o 14.30 hod. Všetky bližšie informácie na plagátoch na výveske.
 • Na budúcu nedeľu (04.03. 2018) vás pozývame na Spievanú krížovú cestu s videoprojekciou, ktorá sa uskutoční v našom chráme so začiatkom o 16.30 hod.
 • Oznam časopisu Slovo

Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pre časopis Slovo. Doteraz sme boli z veľkej časti financovaní Gréckokatolíckym arcibiskupstvom a premietnutie týchto nákladov do predplatného by znemožnilo mnohým odoberať časopis. Preto sa na vás obraciame so žiadosťou, aby ste sa stali jeho priateľmi. A to či už formou modlitby posvätného ruženca alebo finančnými darmi. Všetky bližšie informácie nájdete v čísle 4 časopisu Slovo.

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.

Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu.

Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy, tzv. Istanbulského dohovoru.

Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c). Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek.

Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.

Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších zraniteľných osôb. Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako dar od Boha nedotknuteľná.

Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím, nemôžeme však súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny.

Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o človeku, o identite muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy.

My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia. Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom.

Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale rovnako aj na podporu zdravých manželstiev a rodín.

Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto úsilí: aby sa s každým človekom zaobchádzalo spravodlivo, na základe nemennej pravdy o mužovi a žene, ktorí sú stvorení na Boží obraz.

V Badíne 13. februára 2018

Toto vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

The post FARSKÉ OZNAMY – 2. pôstna nedeľa appeared first on Gréckokatolícka cirkev Humenné.

Zobraziť zdroj článku

Duchovná obnova na začiatku pôstu

V dňoch 16. – 18. marca 2018 sa v našej farnosti konala duchovná obnova, z príležitosti začiatku Veľkého pôstu, na tému: „Božské čnosti – viera, nádej, láska“. Pozvanie prijal otec Daniel Atanáz Mandzák, CSsR.

Otec Atanáz nám priblížil „božské“ čnosti, ktorých pôvodcom, dôvodom a predmetom je samotný Boh.  Počas jednotlivých katechéz nám rozprával o viere, ktorá nám dáva účasť na poznaní Boha; o nádeji, ktorá sa opiera o istotu Božích prísľubov a taktiež o láske,  ktorou je vlastne Boh sám.

Počas bohatého programu duchovnej obnovy sme v piatok pri Liturgii vopred posvätených darov sme posvätili kolivu, na ktorej sme si v rámci spoločenstva spoločne pochutili. V sobotu bola možnosť duchovných rozhovorov a v nedeľu sme sa v rámci prezentácie dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o živote, diele a spiritualite Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktorého proces blahorečenia sa začal v roku 2015.

Srdečne ďakujeme otcovi Atanázovi, že prišiel k nám hlásať Božie slovo a upevniť naše srdcia vo viere a láske k Bohu. Taktiež  srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom a podporovateľom, vďaka ktorým sa mohla uskutočniť táto obnova, za pomoc a obety počas celej duchovnej obnovy. Predovšetkým ďakujeme našim rehoľným sestričkám, že nám pripravili kolivu. Srdečne poďakovanie patrí aj všetkým zúčastneným, ktorí otvorili svoje srdcia k načúvaniu Božieho hlasu a k upevneniu sa vo viere.

FOTOREPORT: http://grkathe.sk/project/duchovna-obnova-na-zaciatku-postu/

The post Duchovná obnova na začiatku pôstu appeared first on Gréckokatolícka cirkev Humenné.

Zobraziť zdroj článku

FARSKÉ OZNAMY – 1. pôstna nedeľa

(18.02. 2018)

 • Pripomíname, že dnes (18.02. 2018) sa koná zbierka na Charitu.
 • V utorok (20.02. 2018) sa od 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
 • V piatok (23.02. 2018) sa po sv. liturgii uskutoční katechéza na tému: Biblia v živote súčasného kresťana, aj s praktickými ukážkami ako pristupovať k čítaniu Svätého Písma. Preto je možné a vhodné priniesť si so sebou aj Sväté Písmo.
 • V sobotu (24.02. 2018) pozývame deti do 12 rokov na eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 v budove GJZ. Je potrebne si priniesť prezuvky.
 • V súvislosti s Veľkým pôstom pripomíname, že:
  • v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa.
  • ranné sväté liturgie v stredy a piatky počas Veľkého pôstu nebudú!
  • dnes večer, keďže je mimoriadny program duchovnej obnovy, veľkopôstna večiereň nebude.
  • s Veľkým pôstom sú spojené: pôst, modlitba a almužna. V súvislosti s almužnou (keďže sa postím, tak šetrím a ušetrené peniaze chcem niekde obetovať) je možné v rámci pôstu tieto peniaze prinášať do pokladničky, ktorá je vzadu v chráme. Výťažok z tejto pôstnej almužny bude použitý na financovanie aktivít mládeže našej farnosti.

The post FARSKÉ OZNAMY – 1. pôstna nedeľa appeared first on Gréckokatolícka cirkev Humenné.

Zobraziť zdroj článku

Matúš Jalčak – SAFI

Slava Isusu Christu. Moje meno je Matúš Jalčak a zapojil som sa do súťaže amatérskych filmárov Safi do televízie Lux. Chcel by som požiadať o podporu v podobe vášho hlasu za moje video, v ktorom taktiež prezentujem našu farnosť aby som úspešne pokračoval do druheho kola. Tu je odkaz na moje video: (da sa odkaz) a ak sa vám bude páčiť zanechajte mi svoj hlas. Výhrou je aj priamy prenos z našej farnosti do TV LUX.

Odkaz na video:   http://safi.tvlux.sk/index.php?c=Videos&h=play&id=14

The post Matúš Jalčak – SAFI appeared first on Gréckokatolícka cirkev Humenné.

Zobraziť zdroj článku

Začiatok Veľkého pôstu u gréckokatolíkov

Pondelkom po Syropôstnej nedeli začína u gréckokatolíkov Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst pred sviatkom Paschy.

Svätá Štyridsiatnica je jedným z najstarších a najväčších posvätných ustanovení kresťanského náboženstva.

História Veľkého pôstu má dlhú a bohatú tradíciu. Siaha až do apoštolských čias.

Prví kresťanskí spisovatelia jednohlasne dosvedčujú, že pôst Svätej Štyridsiatnice bol ustanovený sv. apoštolmi na napodobnenie štyridsaťdenného pôstu proroka Mojžiša (porov. Ex 34), Eliáša (porov. 3 Kr 19), ale hlavne po príklade Ježiša Krista, ktorý sa postil 40. dní (porov. Mt 4, 2).

Čas Svätej Štyridsiatnice prví kresťania prežívali v spomienke na Kristove strasti, snažili sa prehĺbiť svoju lásku k svojmu Spasiteľovi a zároveň sa pripraviť k oslave Jeho slávneho Vzkriesenia. Udalosti Kristovej smrti boli pre nich veľmi smutným dňom. Kým Židia slávili Paschu, kresťania začínali v ten deň pôst. Podľa svedectva sv. Ireneja to bol prvý zárodok dnešnej Štyridsiatnice. V tom čase sa organizoval v dvoch dňoch, a podľa tohto svedectva niekde trval deň, dva, a niekde 40-hodín. V poapoštolských časoch sa Cirkev v druhom a treťom storočí začína viac zamýšľať nie nad smutnými udalosťami Kristovho utrpenia, ale nad radostnými udalosťami Jeho vzkriesenia. A tak popri Pasche Kríža pomaly nadobúda svoj zmysel aj Pascha Vzkriesenia, aj so svojím pôstom.

V treťom storočí predveľkonočný pôst v niektorých Cirkvách trvá celý týždeň, to je ten týždeň, ktorý my nazývame strastný. Na konci tretieho storočia trvá Veľký pôst už 40 dní. Vo štvrtom storočí už existuje jasné svedectvo, ktoré nám dokazuje štyridsaťdňový pôst. Dôležitým svedectvom sú listy sv. Atanáza. V jednom zo svojich listov (340) píše nasledovné: „Povedz bratom, že keď celý svet zachováva 40 denný pôst, v Egypte nech sa nedajú vysmiať za to, že sa budú zabávať“.

Sv. otcovia: Cyril Jeruzalemský, Gregor Bohoslovec, Ján Zlatoústy, Ambróz Mediolánsky, Augustín a iní, spoločne hovoria o sv. Štyridsiatnici, ako o pôste štyridsaťdennom a vidia v tom všeobecné ustanovenie sv. Cirkvi.

Veľký pôst sa nenazýva veľkým kvôli dĺžke svojho trvania, ale pre svoju vážnosť a význam v živote Cirkvi a každého kresťana

Pôstne obdobie sa v byzantskom obrade začína pondelkom po Syropôstnej nedeli na rozdiel od západnej praxe.

Hneď na začiatku Veľkého pôstu bohoslužba poukazuje na jeho cieľ, ako o tom hovorí stichira Prvej veľkopôstnej večierne. Máme sa postiť a konať skutky milosrdenstva, aby sme boli hodní vidieť Kristovo utrpenie a Svätú Paschu: „Radostne začnime pôstny čas, pripravme sa na duchovné skutky, očisťme si dušu, očisťme si telo. Tak, ako sa postíme v jedle, posťme sa od každej neresti. Nadchnime ducha dobrými skutkami, v ktorých sa zdokonaľujeme láskou, aby sme všetci mohli vidieť najčestnejšie utrpenie Krista Boha a Svätú Paschu a duchovne sa radovať.“

Po prvýkrát sa číta aj veľkopôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho spojená s hlbokými (zemnými) poklonami. Po ukončení večierne nasleduje obrad odpustenia. Kňazi a ľud navzájom prosia jeden druhého o odpustenie. Vzájomné zmierenie je prvým krokom v duchovnej obnove, ktorá bude prebiehať počas veľkopôstnych dní. Tento obrad sa vyvinul v kláštoroch, kde sa mnísi pred začiatkom pôstu  pozdravovali bozkom pokoja a zmierenia.

Hlavné myšlienky pôstnych bohoslužobných textov vo všeobecnosti sa zameriavajú na podstatu telesného a duchovného pôstu, ako aj  vyjadrenia ľudskej pokory, ducha modlitby, milosrdenstva a poukazujú na význam pôstu v procese spásy.

Telesný pôst je dočasné zrieknutie sa mäsitých jedál, mliečnych výrobkov, vína a striedme požívanie rastlinných pokrmov. To v nás hasí bludnú žiadostivosť vyberavosti, obžerstva a uschopňuje pociťovať a prijať Božiu blahodarnú silu.

Duchovný pôst spočíva v odstránení vášnivých myšlienok, citov a ostatných nerestí. V ňom sa každý má dať niesť milosťou modlitby, skutkami pokory a milosrdenstva. Súčasne je dôležité, aby sme sa zapálili čistou láskou k Bohu a ľuďom. Tu hlavnú úlohu zohráva pokora, kajúca modlitba a milosrdenstvo.

Nech je pre každého z nás obdobie Veľkého pôstu
časom milosti a posvätenia.

 

The post Začiatok Veľkého pôstu u gréckokatolíkov appeared first on Gréckokatolícka cirkev Humenné.

Zobraziť zdroj článku

Pôstna disciplína

PÔSTNA DISCIPLÍNA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bola schválená Radou hierarchov dňa 6. októbra 2009.

V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu:

 1. Zdržanlivosť od mäsa
 • v piatky cez rok; s výnimkou prikázaných sviatkov (a podobne odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov;
 • v stredy počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Krstiteľa.
 1. Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána.
 2. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom:  v prvý deň Štyridsiatnice a v piatok Veľkého týždňa.
 3. Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.

Výklad Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 o pôstnej disciplíne:

 1. Zdržanlivosť znamená:  nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú.
 2. Pôst znamená nejesť, pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine.
 3. Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva.
 4. Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (prikázané a odporúčané sviatky, voľnice, národné či občianske sviatky), sa vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice, nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.
 5. Pod slovným spojením „odporúčané sviatky“ treba rozumieť veľké sviatky a polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami, ako aj deň chrámového sviatku.
 6. Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky“  treba rozumieť štátne sviatky a dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku).
 7. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.
 8. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.
 9. Pod slovom „Štyridsiatnica“ treba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky dni od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.
 10. Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).
 11. „Zakázaný čas“ znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

 

The post Pôstna disciplína appeared first on Gréckokatolícka cirkev Humenné.

Zobraziť zdroj článku

Čoho sa vzdať v pôste

Už ste rozmýšľali, čoho sa chcete vzdať vo Veľkom pôste? Nenašli ste nič? Či sa neviete rozhodnúť?

Tu je maličká rada, maličký návod:

Vzdaj sa šomrania!
Za všetko vzdávaj vďaky. Šomranie a sťažovanie si nepatrí do výbavy kresťana.

Vzdaj sa 15 minútového ranného leňošenia v posteli!
Využi tento čas na hlbšiu modlitbu a čítanie Božieho slova.

Vzdaj sa všímania zlých vlastností blížnych!
Namiesto toho sa sústreď na vyhľadávanie ich dobrých vlastností.

Vzdaj sa neláskavých rečí!
Namiesto toho hovor milo a s porozumením. Stojí to tak málo povedať niečo milé a povzbudivé.

Vzdaj sa hnevu!
Namiesto toho sa  uč umeniu milovať.

Vzdaj sa strachu a obáv!
Namiesto toho dôveruj Bohu. Strach a obavy ťa pripravujú o mnoho síl a často ide o veci, s ktorými sám nič nezmôžeš.

 

The post Čoho sa vzdať v pôste appeared first on Gréckokatolícka cirkev Humenné.

Zobraziť zdroj článku

Ako sa správne postiť

Na začiatku Veľkého pôstu sa často pýtame, ako sa správne postiť. Prijmite nasledujúce slová ako malú pomôcku pre zdokonaľovanie sa v kresťanskom živote.

Postiť sa očami
Zriecť sa zbytočného pozerania televízie, videa, či zábavných časopisov a objavovať často prehliadanú krásu Božieho sveta, ktorý je okolo nás.

Postiť sa ušami
Obmedziť sa v počúvaní rozhlasu, cédečiek či mobilu, a viac počúvať tých, s ktorými žijeme v bezprostrednej blízkosti, ako aj Boha, ktorý má tiež čo povedať.

Postiť sa ústami
Zriecť sa nielen navyknutých sladkostí a obľúbených jedál, ale aj všetkých neláskavých a zbytočných slov, aby sme hovorili najmä vtedy, keď je to potrebné, dobré a pravdivé.

Postiť sa rukami
Svoje ruky naučiť viac používať k modlitbe a tiež ich zapojiť do práce pre tých, ktorí to od nás najviac potrebujú.

Postiť sa nohami
Neutekať pred tými, ktorí sú nám nepríjemní, zastaviť sa pri tých, ktorí sú na nás odkázaní a častejšie prichádzať za tým, od ktorého máme všetko – k Bohu.

Postiť sa telom
Nezakladať si prehnane na vonkajších veciach, ale viac dbať na vnútornú krásu ducha a hygienu duše.

Veľkopôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho
Pane a Vládca môjho života, odožeň odo mňa ducha zúfalstva, nedbanlivosti, mocibažnosti a prázdnych rečí.  Veľká metánia.

Daruj mne, tvojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.  Veľká metánia.

Áno, Pane a Kráľu, daruj mi vidieť vlastné hriechy a neodsudzovať môjho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov, amen.  Veľká metánia.

The post Ako sa správne postiť appeared first on Gréckokatolícka cirkev Humenné.

Zobraziť zdroj článku

FARSKÉ OZNAMY – Syropôstna nedeľa

(04.02. 2018)

 • pondelok (12.02. 2018) sa začína v našej Cirkvi Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst. Liturgicky tento pôst začneme už dnes večer, Večierňou o 17.00 hod. Na pondelok je predpísaný prísny pôst: raz za deň je dovolené dosýta sa najesť a 2-3 krát občerstviť. Pôst je od mäsa, mlieka a vajec. Pred sv. liturgiami, aj rannou a aj večernou, sa budeme modliť Veľkopôstny moleben.
 • Informácie v súvislosti s Veľkým pôstom:
 • v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa.
 • v stredy a piatky sa večer o 18:00 bude sláviť Liturgia vopred posvätených darov, pred ktorými sa budeme striedavo modliť o 17.30 hod. buď Veľkopôstny moleben alebo Krížovú cestu, ranné sväté liturgie v stredy a piatky počas Veľkého pôstu nebudú!
 • v nedele Veľkého pôstu sa o 9:00 a 11:00 bude sláviť liturgia Bazila Veľkého,
 • večierne v nedele Veľkého pôstu budú mať začiatok o 17.00 hod.
 • s Veľkým pôstom sú spojené: pôst, modlitba a almužna. V súvislosti s almužnou (keďže sa postím, tak šetrím a ušetrené peniaze chcem niekde obetovať) bude možné v rámci pôstu tieto peniaze prinášať do pokladničky, ktorá bude vzadu v chráme. Výťažok z tejto pôstnej almužny bude použitý na financovanie aktivít mládeže našej farnosti.
 • utorok (13.02. 2018) sa od 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
 • piatok (16.02. 2018) sa začína Duchovná obnova, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Bude trvať do nedele a mottom obnovy sú 3 Božské čnosti: viera, nádej a láska. Podrobný program obnovy si môžete pozrieť na výveske, resp. na internete. Pripomíname len, že v piatok večer sa bude svätiť kolyva, ktorú po skončení katechézy spoločne (v rámci Agapé) ochutnáme. V nedeľu o 14.00 budeme sa modliť Veľkopôstny moleben, po ktorom bude premietnutý film o živote, spiritualite a diele Jána Ivana Mastiliaka. Veľkopôstna večiereň vzhľadom na tento program nebude.
 • nedeľu (18.02. 2018) je vyhlásená zbierka na Charitu.
 • Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a  odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Tento, možno vo Vašich očiach malý dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sa spoločne vyzbierala suma viac ako 250 tisíc eur, vďaka ktorým možno postaviť novú budovu škôlky a  odborné učebne, kde ponúknu dvojnásobne viac deťom prístup ku vzdelaniu. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček – hudobné CD, ktoré pripravili deti v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako poďakovanie podporovateľom. Pôstne krabičky sú k dispozícii v predsieni chrámu.
 • Ponúkame vám možnosť púte Loreto – San Giovanni Rotondo – Pieltrencina – Rím, ktorú ako vedúca púte organizuje p. Sisková Helena, v dňoch 02. – 01.03. 2018, v cene 227 eur. Bližšie informácie u p. Siskovej alebo na plagáte v sakristii chrámu.
 • V stredu, 14. februára 2018, sa bude konaťDeň otvorených dverí na Prešovskej univerzite v Prešove na ul 17. novembra , ktorej súčasťou je aj naša Gréckokatolícka teologická fakulta ponúkajúca okrem štúdia katolíckej teológie aj ďalšie atraktívne študijné programy. 

The post FARSKÉ OZNAMY – Syropôstna nedeľa appeared first on Gréckokatolícka cirkev Humenné.

Zobraziť zdroj článku

Duchovná obnova na začiatku Veľké pôstu

Dávame do pozornosti program duchovnej obnovy na začiatku Veľkého pôstu, ktorá s v našej farnosti uskutoční v dňoch 16. – 18. februára 2018.

Pôstne obdobie je katechézou Cirkvi, kedy si máme uvedomiť Kristovo utrpenie, jeho obetu a lásku k človeku a na základe tejto skutočnosti urobiť sebareflexiu pre svoj vlastný život a svoje miesto v spoločnosti i spoločenstve, v ktorom žijeme.

Využime aj túto duchovnú obnovu ako čas milosti a posvätenia.

The post Duchovná obnova na začiatku Veľké pôstu appeared first on Gréckokatolícka cirkev Humenné.

Zobraziť zdroj článku