Bohu chýba každý

 

UDALOSŤ (Stanislav Gábor)

 

Bratislavskú gréckokatolícku eparchiu zriadil 30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval vtedajšieho bratislavského farára Petra Rusnáka. Eparchia desiate výročie svojho ustanovenia oslávila 27. januára.

 

 

Oslavy sa začali slávnostným zasadnutím kňazov Bratislavskej eparchie a rehoľníkov pôsobiacich v eparchii pod vedením vladyku Petra Rusnáka a za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

Vladyka Peter v úvode všetkých privítal a vyjadril vďačnosť kňazom a rehoľníkom za ich pastoračnú prácu, ktorú vykonávajú vo farnostiach. Ako zdôraznil, hoci sú farské spoločenstvá Bratislavskej eparchie počtom malé, kňazi v nich vykonávajú dôležitú prácu. Ukazujú dnešnému človeku, ktorý je taký vykorenený, smer k Bohu. Vyjadril tiež radosť z toho, že dvaja bohoslovci Bratislavskej eparchie prijmú nižšie svätenia. Vladyka označil za veľký dar od Boha skutočnosť, že eparchia má „vlastné deti, nielen adoptované“.

 

Eparcha ďalej zdôraznil, že za desať rokov trvania eparchie sa potvrdila oprávnenosť jej zriadenia. Ako vysvetlil, desať rokov nie je veľa, a predsa je to istý medzník, jubileum, ktoré si hodno všimnúť. Použijúc slová sv. Pavla eparcha vyzval kňazov: „Buďte za všetko vďační!“ Prítomným pripomenul, že vo viere tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. „Ak sme za tých desať rokov reptali, šomrali, odporovali Božej vôli, dnes máme príležitosť v tomto spoločenstve poďakovať sa Bohu.“ Kňazov tiež vyzval, aby im záležalo na každom jednom veriacom, aby vedeli, že niekto pribudol alebo niekto chýba. Lebo aj Bohu chýba každá duša. „Našu vďačnosť,“ dodal na záver, „najviac vyjadríme slávením svätej liturgie, pri ktorej budeme ďakovať Bohu prostredníctvom jeho Syna Ježiša Krista, ktorý prináša dokonalú obetu.“

 

Následne arcibiskup Cyril Vasiľ SJ predniesol prednášku o dejinnom vývoji, ktorý smeroval k metropolitnému usporiadaniu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Okrem historického aspektu poukázal aj na kánonický a teologický význam metropolitného usporiadania vo východných cirkvách. Ako zdôraznil, Gréckokatolícka cirkev na Slovensku prešla za uplynulých tridsať rokov veľkým vývojom, čo sa pozitívne prejavilo v jej sebauvedomení a identite. Sekretár východnej kongregácie tiež trpezlivo odpovedal na otázky kňazov týkajúce sa niektorých aktuálnych cirkevnoprávnych záležitostí.

 

Slávnostná archijerejská liturgia

Centrom osláv bola ďakovná archijerejská svätá liturgia v Katedrálnom chráme Povýšenia úctyhodného a vznešeného Kríža v Bratislave, ktorú svojím spevom skrášlil katedrálny zbor Chrysostomos. Okrem miestnych veriacich a eparchiálnych kňazov sa na liturgii zúčastnili aj gréckokatolícki kňazi z Trumau a z Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky zo západného Slovenska.

Liturgii predchádzalo udelenie nižších svätení dvom bohoslovcom Bratislavskej eparchie: Jozefovi Durkotovi, študentovi posledného ročníka magisterského štúdia katolíckej teológie na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau v Rakúsku, a Lukášovi Homoľovi, ktorý v súčasnosti pokračuje v licenciátnom štúdiu v odbore liturgika na Katolíckej univerzite v nemeckom Eichstätte. Kandidátov predstavil zhromaždenému Božiemu ľudu bratislavský farár otec Rastislav Čižik. Nasledovalo udelenie nižších svätení. Jozef Durkot prijal postriženije a poddiakonát, Lukáš Homoľa prijal poddiakonát.

 

Vo svojej homílii vladyka Peter vychádzal z úryvku evanjelia o chudobnej vdove, ktorá dala do chrámovej pokladnice dva haliere – všetko, čo mala. Veriacich vyzval, aby tak ako Boh dáva človeku všetko, čo má – svojho Syna a Svätého Ducha, aj oni dávali do „pokladnice“ Cirkvi svoju lásku, svoje sily, celé svoje ja.

Na záver liturgie sa v mene obidvoch poddiakonov prihovoril Lukáš Homoľa. Poďakoval sa obom vladykom za nádhernú slávnosť pri príležitosti desiateho výročia založenia Bratislavskej eparchie. Zároveň pripomenul, že spolu s Jozefom Durkotom sú jej prvými bohoslovcami. Vyjadril vďaku Bohu za povolanie do duchovnej služby a vladykovi Petrovi poďakoval za dôveru a za možnosť rozvíjať od Boha dané talenty s cieľom stať sa dobrými a vernými služobníkmi pre Bratislavskú eparchiu.

 

Skôr ako v závere liturgie zaznelo viacnásobné mnoholitstvije, protosynkel otec Vladimír Skyba prečítal pozdravné listy pre Svätého Otca Františka, ako aj pre emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý eparchiu zriadil. Vladyka Peter tiež prítomných pozval na najbližšiu slávnosť, pri ktorej si pripomenie desiate výročie svojej biskupskej vysviacky, ktorú prijal 16. februára 2008. Oslavy desiateho výročia eparchie boli zakončené spoločným posedením kňazov s vladykom Petrom a vladykom Cyrilom pri slávnostnom obede.

 

Udelenie nižších svätení

Podstrihnutie na čteca, kantora, svieconosiča je prvým stupňom svätení a udeľuje ho biskup. Svätenec dostáva pri svätení sviečku, sticharion a knihu apoštolských čítaní. Podstatnou časťou nižších svätení je podstrihnutie vlasov na hlave, čím sa vyjadruje, že svätenec sa zasväcuje službe Bohu. Udelením nižších svätení je svätenec prijatý do duchovného stavu a koná službu v chráme – číta Božie slovo, spieva žalmy a nosí sviecu. Gréckokatolícka cirkev a všetky východné cirkvi zachovali tieto svätenia hlavne preto, aby zvýraznili okrem kňazskej služby aj iné služby pri oltári a vo svätyni.

 

Následne udelil vladyka Peter obom kandiátom poddiakonát. Samotný obrad pozostával z vkladania rúk biskupa na hlavu svätencov a z modlitby, ktorá v sebe obsahuje prosbu, aby ich Pán zachoval nepoškvrnenými a aby im dal milosť milovať krásu jeho domu a učinil ich dôstojnými vykonávať službu subdiakona. Svätenci potom trikrát liali vodu na ruky svätiteľa, recitujúc slová Jelyci virni a potom im svätiteľ položil lention na hlavu.

Poslaním poddiakona je posluhovať v chráme: strážiť kráľovské dvere, aby nik nepovolaný nevstupoval do svätyne, udržiavať v čistote bohoslužobné nádoby a svietniky na oltári, zapaľovať sviece, obliekať biskupa a kňaza do liturgických rúch, pripravovať potrebné veci na udeľovanie sviatostí, liať vodu na ruky biskupa a kňaza a prednášať čítanie z listov svätých apoštolov. Hoci západná Cirkev po Druhom vatikánskom koncile tento obrad zrušila, východná si ho ponechala dodnes ako stredný stupeň medzi čtecom – svieconosičom a medzi diakonom.

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+