Ružencová pobožnosť – Radostný ruženec

Svätý Duch z neba – zatieni teba. – Si plná milosti, – skveješ sa v skromnosti, – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha, daj aby sme boli pokorní.

Bohom vedená, – láskou nadšená, – odchádza ku tete – poslúžiť Alžbete – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si s Ježišom pod srdcom navštívila sv. Alžbetu, vypros nám pravú lásku k blížnemu.

Nám porodila, – v jasliach zložila – sveta Stvoriteľa, – nášho Spasiteľa, – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si nám v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme k nemu s dôverou pristupovali.

Nepoškvrnená – prináša Syna. – Do chrámu vstupuje, – Bohu ho žertvuje – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si Ježiša v chráme obetovala, daj, aby sme sa starali o čistotu svojho srdca.

Za tri dni stráda, – s Jozefom hľadá. – Do chrámu prichá-dza, – Ježiška nachádza – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si našla v chráme svojho Syna, vypros nám milosť, aby sme sa vždy podriadili Božej vôli.

 

Po každom tajomstve 10 raz Raduj saSlávaI teraz:
Ó, Spasiteľu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Otče náš…

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+