Moleben k svätému Jozefovi

Ľud sa postaví.

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Tropár, 6. hlas: Všetci anjeli a svätí na nebesiach – s obdivom vychvaľujú tvoju vznešenosť, – Jozef, Bohom vyvolený ženích. – My na zemi máme v tebe mocného ochrancu. – Preto s dôverou sa k tebe utiekame – a pokorne voláme: – „Zachráň nás od úkladov diablových, – najmocnejší ochranca Kristovej Cirkvi!“

Sláva: I teraz: Kondák, 4. hlas: Útekom cez púšť do Egypta – s najčistejšou svojou snúbenicou – zachránil si Ježiša pred mečom Herodesovým, – chráň aj nás na púšti tohto života, – kde nás satan prenasleduje, – zbav nás jeho úkladov i večnej záhuby.

 

Velebenie: Velebíme ťa, – všetkými oslavovaný – Ženích nepoškvrnenej Panny, – najvyšší ochranca Kristovej Cirkvi (opakuje sa po každom verši).

Verše:

  1. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
  2. Jeho blesky ožarujú zemekruh – a jeho slávu vidia všetky národy.
  3. U ustanovil ho za Pána svojho domu – a za správcu všetkého svojho majetku,
  4. Slávou a cťou – si ho ovenčil.
  5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

 

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 4. hlas: Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 2, 13-23).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Keď mudrci odišli, Jozefovi sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán skrze proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, plač, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“ Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a chod’ do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho matku a prišiel do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Júdei kraľuje Archelaos namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

 

Stichiry, 8.hlas (O preslavno čudese): Ó, preslávny ženích, Jozef, – aký blažený bol tvoj život s pre­čistou Bohorodičkou! – S ňou si sa delil o všetky radosti. – S ňou si prežíval všetky strasti. – Všetky myšlienky i tajomstvá ste mali spoločné. – Vo vašej rodine najväčšia láska prekvitala. – U vás prebýval pokoj a šťastie. – tridsať rokov ste spolu žili. – Tridsať rokov ste sa spolu starali o Syna Božieho, – odmeňovaní jeho milosťami.

Verš: Blažený je muž dobrej ženy. Dvojnásobný je počet jeho dní.

Aké to prúdy nebeských milostí – vlievali sa do tvojej požehnanej duše, – keď si počúval slová nepoškvrnenej Panny? – S najväčšou úctou si prijímal jej rady, jej útechy a povzbudenia. – Ty si bol svedkom a účastníkom jej vrúcnych modli­tieb. – Spolu s ňou si prenikal do večných tajomstiev.

Verš: Dobrá žena je radosťou svojho muža a jeho roky naplňuje pokojom.

Jozef, ochranca svätej Cirkvi, – dostal si ne­smier­ne milosti a dary Svätého Ducha. – Boh ťa obdaril veľkou múdrosťou. – Tvoja duša sa skvela nádherou panickej čistoty. – Dojemná bola hĺbka tvojej pokory. – Plamene tvojej vrúcnej lásky pre­nik­li nebesá. – Aj nám svojimi vrúcnymi mod­lit­bami – vypros tieto veľké dary.

Sláva: I teraz: 4. hlas: Jozef, ženích nad všetkých vyznamenaný – tvoju požehnanú dušu stále naplňovali radosti i strasti. – Ale v radostiach si sa nevyvyšoval – a v trápeniach si neklesal. – Vo všetkom si bol vyrovnaný, – do vôle Božej odda­ný. – Aj nám vypros milosti, – aby sme ťa nasledovali.

 

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: K tebe, svätý Jozef, vo svojom súžení sa utiekame. Vyprosili sme si pomoc tvojej Nevesty a aj teba dôverne o ochranu žiadame. Pre lásku, ktorá ťa spájala s prečistou Pannou a Bohorodič­kou, a pre otcovskú lásku, s ktorou si objímal božské Dieťa, vrúcne ťa prosíme, pozri na dedič­stvo, ktoré Ježiš Kristus získal svojou predra­hou Krvou. Príď nám na pomoc svojím mocným prí­hovorom a pomáhaj nám vo všetkých našich potrebách.

Starostlivý Ochranca Svätej rodiny, bedli nad vyvoleným dedičstvom Ježiša Krista. Najláska­vejší Otče, odvráť od nás všetku nákazu bludu a nemravnosti. Pomáhaj nám z neba, náš najmoc­nejší Dobrodinec, aby sme premohli sily temnosti. A ako si kedysi vyslobodil Ježiša z najväčšieho nebezpečenstva života, tak teraz obhajuj svätú Cirkev pred všetkými protivenstvami a nás všetkých prijmi pod svoju ochranu, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou viedli svätý život, nábožne zomreli a dosiahli večnú blaženosť v nebi.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosme, aby naše mesto (alebo obec) i ostatné mestá, obce a celá krajina boli uchránené od hla­du, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa. Nech dobrý a láskyplný Boh vypočuje naše prosby a odvráti od nás svoj spravodlivý hnev a zmiluje sa nad nami.

Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorode­ného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky i jej snúbenca, svätého spravodli­vého Jozefa, našich prepodobných a bohonos­ných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+